Ogólne zasady rekrutacji

1. Do naszego Ośrodka przyjmowana jest młodzież, ucząca się w klasie VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

2. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydane przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Na etapie ubiegania się o przyjęcie do Ośrodka wystarczy przesłać od nas kopię orzeczenia oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się ze wskazanymi w formularzu osobami (rodzice lub opiekunowie prawni) i zaprosimy na spotkanie.

5. Na spotkaniu konieczna jest obecność dziecka, które ma być przyjęte i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Chcemy poznać dziecko, przyczyny umieszczenia go w Ośrodku i jego motywację.

6. Po spotkaniu dyrekcja podejmuje decyzję o przyjęciu do Ośrodka, o czym rodzice lub opiekunowie prawni zawiadamiani są pisemnie. W piśmie jest też informacja o tym, do której grupy dołączy dziecko i kto będzie jego Wychowawcą. Podany jest też numer telefonu do Wychowawców, z którymi należy uzgodnić termin przywiezienia dziecka do Ośrodka. Wychowawcy przekażą też Wyprawkę, czyli listę niezbędnych rzeczy, które dziecko powinno ze sobą przywieźć.